IVO får rätt i dom mot Östra Göinge kommun

2015 apr 17

Nyheter

IVO hade rätt i att förelägga Östra Göinge kommun då de inte utrett ensamkommande flyktingars behov och beslutat om boende för dem. Det har Kammarrätten meddelat i en dom.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inledde en tillsyn av Östra Göinge kommun efter det att kommunen hade avvisat tre ensamkommande asylsökande barn utöver avtalet med Migrationsverket. Tillsynen gällde om Östra Göinge kommun hade fullgjort socialtjänstens skyldigheter för de barn som anvisats av Migrationsverket till kommunen.

 

IVO fattade beslut om att, vid vite om 500 000 kronor, förelägga kommunen att senast 23 april 2014 utreda anvisade ensamkommande barns behov och besluta om lämpliga boenden för dem.

 

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att Östra Göinges hållning, att inte inleda utredningar och besluta om boenden för anvisade barn, är ett missförhållande och att IVO har lagstöd för att förelägga kommunen att rätta till detta.

 

500 000 kronor i vitesbelopp anser Kammarrätten därför är rimligt. Domen har ännu ej vunnit laga kraft.