IVO följer upp föreläggande mot Region Skåne om psykiatrin

2015 jun 23

Nyheter

IVO avdelning syd har idag haft ett planerat tillsynsmöte med företrädare för Region Skåne och den vuxenpsykiatriska vården i Malmö. Bakgrunden är det föreläggande om åtgärder i psykiatrin gentemot Region Skåne som IVO fattade beslut om i mars.

I föreläggandet ställde IVO krav på Region Skåne att

- Utreda händelser i verksamheten så att de kan utgöra en del i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete och utgöra underlag för beslut om åtgärder

- Kontrollera att vidtagna åtgärder får den effekt som avses.

- Fortlöpande göra riskanalyser för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och medföra brister i verksamhetens kvalitet.

 

Region Skåne har svarat IVO utifrån de krav som ställdes i föreläggandet. Dagens möte syftade till att klargöra vårdgivarens svar. IVO kommer nu att värdera den samlade informationen i ärendet. Ett beslut angående föreläggandet kan förväntas under andra halvan av sommaren.

 

IVO kommer därutöver att inleda en särskild uppföljande granskning av vuxenpsykiatrin i Malmö.