IVO klar med granskning av smittspridning vid Lasarettet i Ystad

2015 mar 17

Nyheter

Region Skåne har utrett bristerna efter smittspridningen av clostridiumbakterier vid Lasarettet i Ystad på ett rimligt sätt. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg. Inga ytterligare åtgärder vidtas. IVO uppmärksammar dock den sena lex Maria-anmälan.

Det var 2012 och 2013 som ett stort antal patienter på Lasarettet i Ystad smittades med magbakterien Clostridium difficile. Tio patienter avled i anslutning till att de blivit smittade. Region Skåne anmälde inte händelserna enligt lex Maria till IVO förrän i juni 2014.

 

Region Skåne har genomfört dels en övergripande utredning, del separata utredningar för vart och ett av dödsfallen. IVO avd syd är nu färdiga med granskningen av dessa och har också genomfört en inspektion på Lasarettet i Ystad. Utredningarna visar bl. a. att det brustit i isoleringsrutiner och städrutiner. De rådde också oklarheter om olika instansers respektive ansvarsområden och om hur man arbetar med omfattande smittspridningsärenden på ledningsnivå. Händelseanalyser borde genomförts i ett tidigt skede. Anhöriga borde fått information betydligt tidigare än två och ett halvt år efter händelserna.

 

- Vi har konstaterat att Region Skåne har redovisat ett omfattande åtgärdsprogram och bedömer att slutsatserna och åtgärderna är rimliga och adekvata, säger Eva Hansson, enhetschef.

 

IVO poängterar dock att händelsen var av sådan karaktär att anmälan enligt lex Maria borde ha skett i anslutning till smittoutbrottet. Inga ytterligare åtgärder vidtas av IVO.