IVO konstaterar: Bristande samarbete kring personer med missbruksproblematik

2015 jul 02

Nyheter

IVO har inspekterat landstingen och kommunerna i Hallands och Västra Götalands län. I tillsynen granskades huvudmännens kännedom om, och följsamhet till de lagkrav som finns kring samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende.

IVO kan efter genomförd tillsyn konstatera att huvudmännen inte fullt ut använder sig av lagstiftningens krav och möjligheter till samverkan i form av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende.

 

Till följd av missbruksutredningen (SOU 20111:6) infördes den 1 juli 2013 en bestämmelse i både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen angående överenskommelser om samarbete mellan landsting och kommuner avseende personer med missbruksproblem. Sedan 2010 finns i båda lagarna en bestämmelse om huvudmännens skyldighet att upprätta en individuell plan för personer med missbruksproblem som har behov av insatser från båda huvudmännen.

 

I media har brister i samverkan mellan landsting och kommun uppmärksammats och IVO har fått in klagomål kring denna samverkan från enskilda personer i Västra Götalands och Hallands län.

 

Mot bakgrund av detta skickade IVO en webbaserad enkät till samtliga 64 kommuner i Hallands län och Västra Götalands län (för Göteborgs del stadsdelar) samt till huvudmännen för den specialiserade psykiatrin i de båda länen. Samtliga kommuner och stadsdelar svarade på enkäten och från den specialiserade psykiatrin svarade merparten.

 

Syftet med denna tillsyn har varit att få en överblick av hur väl landstingen och kommunerna följer regelverket. Detta för att kunna utgöra ett underlag för planering av fortsatt tillsyn.

 

Hallands län
Sammanställningen från Hallands län visade att landstingen hade regionala och lokala överensstämmelser och att ett fåtal (3,2 %) av de aktuella personerna med missbruk eller beroende i Hallands kommuner hade en individuell plan. 

 

IVO anser det anmärkningsvärt att landsting och kommuner i Hallands län inte har använt sig av individuella planer i större utsträckning som ett verktyg för att öka samarbetet och säkerställa ansvarsfördelningen mellan huvudmännen så att personer med missbruk eller beroende får sina behov tillgodosedda.

 

Västra Götalands län
Majoriteten av sjukhusområdena och kommunerna uppgav att de hade regionala och lokala överenskommelser. IVO konstaterar att majoriteten av både kommunerna och sjukhusområdena ansåg att det inte var någon skillnad i tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet sedan bestämmelserna trädde i kraft 2013. Endast 20 % av kommunerna och ett sjukhusområde bedömde att den hade ökat.

 

Vidare framkom det stora skillnader för förekomsten av överenskommelser mellan de olika sjukhusområdena. IVO anser att den regionala överenskommelsen ska omfatta samtliga kommuner och landstingsområden och bedömer att huvudmännen i Västra Götaland inte fullt ut har lyckats med detta uppdrag. Endast 9 % av kvinnorna och 8,5 % av männen som var aktuella för missbruk eller beroende inom kommunerna i Västra Götalands län hade en individuell plan. Inom landstinget hade 1,4 % av kvinnorna och 1,8 % av männen en sådan plan dokumenterad.

 

IVO förutsätter att såväl kommuner, stadsdelar som landsting i Västra Götalands län utvecklar sitt samarbete på detta område, bland annat genom att upprätta individuella planer för personer med missbruk eller beroende för att deras behov av vård och stöd av god kvalitet ska tillgodoses.

Ta del av redovisningen i högermarginalen, under Mer hos oss.