IVO ställer krav för att öka patientsäkerheten på akutmottagningar

2015 mar 31

Nyheter

Läkare som ännu inte fått legitimation för yrket och som är anställda med vikariatsförordnande ska inte arbeta självständigt vid en akutmottagning.

En legitimerad läkare ska finnas på plats och ha ansvaret för patienten för att det ska vara förenligt med en god och säker vård.

 

Beslutet har fattats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att trygga patienternas säkerhet på akutmottagningar.

 

- Det problem vi har sett är att läkare anställda med vikariatsförordnande arbetar självständigt vid en akutmottagning och då har ett eget ansvar för patienterna, säger Gitte Larsson, inspektör på IVO. Detta innebär en risk för patientsäkerheten, eftersom ett alltför för stort ansvar läggs på de aktuella läkarna.

 

I det aktuella ärendet har Norrbottens läns landsting granskats av IVO. Vid tillsynen har det framkommit att läkare anställda med vikariatsförordnande tjänstgör som ensam primärjour på akutmottagningar under kvällar, helger och nätter. En läkare under utbildning eller som ännu inte påbörjat sin allmäntjänstgöring (AT) kan inte förväntas handlägga egna patienter eller rapportera akut sjuka patienter till läkare med högre kompetens och ska därför inte arbeta självständigt vid en akutmottagning. Beslutet omfattar inte läkare som gör sin AT.

 

Norrbottens läns landsting ska redovisa vidtagna åtgärder senast den 30 september 2015 till IVO.

 

Fakta
Beslutet omfattar läkare anställda med vikariatsförordnande. Med detta avses läkare som ännu inte har tagit examen och läkare som är examinerade men som ännu inte påbörjat sin AT. För att kunna ansöka om legitimation för yrket ska en läkare som genomgått svensk utbildning ha både godkänd examen och godkänd AT.