IVO:s arbete är i linje med motivet bakom bildandet

2015 mar 31

Nyheter

Statskontorets utvärdering av IVO visar att myndighetens förändringsarbete ligger i linje med regering och riksdags motiv för att 2013 bilda myndigheten.

IVO är på god väg mot en tydlig, samordnad och effektiv tillsyn. Statskontoret föreslår även regeringen insatser för att frigöra resurser hos IVO för mer egen riskbaserad tillsyn. Förbättringsområden för IVO är bland annat förbättrad internkommunikation, utvecklat ärendehanteringssystem, kortare handläggningstider och förbättrat internt juridiskt stöd.

 

Statskontoret konstaterar i sin slutrapport att IVO på ett och ett halvt år har utvecklat sitt sätt att arbeta inom flera områden. Myndigheten har effektiviserat sin verksamhet och den framtagna tillsynspolicyn, nationella riskanalysen och insatserna för att föra ut kunskap till vård- och omsorgsgivare lyfts som exempel. Statskontorets bedömning är också att vård- och omsorgsgivare genomför de åtgärder som IVO föreslår – vilket visar på en myndighet med högt förtroende.

 

Statskontoret konstaterar också att IVO har ett begränsat utrymme för att göra egna prioriteringar av tillsynen utifrån risker. Rekommendationerna till regeringen är att minska kravet på frekvenstillsyn och genomföra de åtgärder kring klagomål inom hälso- och sjukvården som Klagomåls-utredningen  föreslår: att vårdgivarna och patientnämnderna ska vara första linje för patientklagomålen.

 

Statskontoret lyfter även områden där IVO själva kan bli effektivare. Ärendehanteringssystemet behöver bli enklare och internkommunikationen stärkas så att myndighetens beslut och värderingar effektivt når alla medarbetare. När det gäller handläggningstider sätter Statskontoret fokus på tillstånd och enskildas klagomål. Även ett starkare juridiskt stöd för enhetlig i beslut föreslås.