IVO:s principiella beslut samlas på www.ivo.se

2015 nov 02

Nyheter

Ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse avgörs av generaldirektören. Principbesluten ger sedan stöd för myndigheten i dess rättstillämpning. Nu kommer de besluten att publiceras fortlöpande på www.ivo.se.

Enligt 4 § myndighetsförordningen (2007:515) ska generaldirektören avgöra ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse. 

 

Det innebär att ett ärende där beslutanderätten har delegerats, och som bedöms ha principiell karaktär eller vara av större betydelse, ska överlämnas till generaldirektören för avgörande. Exempel på sådana ärenden är beslut i tillsyns- eller tillståndsverksamheten som innebär att myndighetens rättstillämpning ändras. 

 

Ett ärende behöver i sig inte vara juridiskt komplicerat för att det ska betraktas som ett ärende av principiell karaktär eller av större betydelse. Det kan handla om att det är första gången som myndigheten ska fatta ett visst sorts beslut, att man ändrar tidigare praxis eller att beslutet kan förväntas få stor uppmärksamhet. 

 

På sidan där dessa samlas presenteras korta referat av de beslut som är vägledande för liknande fall. Genom referaten ges en snabb överblick över rättsläget. Beroende på individuella omständigheter, ändrad lagstiftning eller rättspraxis kan liknande fall komma att bedömas annorlunda. Det är IVO:s målsättning att fortlöpande uppdatera sammanställningen med de fall som har haft betydelse för en ändring med en förklaring till varför besluten går i en ny riktning. I några fall presenteras en allmän vägledning i de frågor som har föranlett diskussioner. 

 

Besluten är kategoriserade i ämnesområden för att det ska vara lättare att hitta rätt. Besluten har avidentifierats.