Jönköpings kommun brast i ungdomsärende

2015 maj 12

Nyheter

Brister i handläggningen av ett socialtjänstärende i Jönköpings kommun har lett till att en ungdom inte har fått sitt behov av vård tillgodosett. IVO kräver nu att kommunen ska vidta åtgärder för att bland annat säkerställa sitt yttersta ansvar.

Med anledning av att media i februari 2015 rapporterade om missförhållanden i det aktuella ärendet inledde IVO en granskning av socialnämnden i Jönköpings kommun.

 

Granskningen visar att kommunen inte har tagit sitt yttersta ansvar för att en ungdom som varit placerad på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem får det stöd och den hjälp som hen behöver. Kommunen har haft kännedom om att ungdomen inte fått sina behov av vård och behandling tillgodosedda och trots detta inte agerat. Ärendet har även präglats av olika samarbetssvårigheter både internt inom kommunen och mellan de inblandade myndigheterna.

 

IVO bedömer också att kommunen brustit i sin hantering av lex Sarah genom att inte ha utrett ett rapporterat missförhållande. En av handläggarna i ärendet har rapporterat att ungdomen inte fått den vård som ungdomen varit i behov av under en längre tid.

 

- Kommunen har en skyldighet att utreda de missförhållanden som rapporteras och detta är av största vikt för att upprätthålla en god kvalitet i verksamheten, säger Erik Kangeryd som är chef för socialtjänstenheten på IVO:s avdelning sydöst.

 

Jönköpings kommun har till den 25 augusti på sig att redovisa för IVO hur de ska komma tillrätta med bristerna.