Journaluppgifter riskerar raderas i digitala röntgeninformationssystem

2015 sep 24

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) går idag ut med en rekommendation till samtliga vårdgivare som rör digitala röntgeninformationssystem. IVO har identifierat risker med vissa sådana system, där patientuppgifter kan raderas och sedan inte återfinnas.

IVO har i en tillsyn uppmärksammat att en radiologklinik använder ett röntgen-informationssystem (RIS) som medger att patientinformation kan ändras och utplånas utan att den ursprungliga texten går att spåra. Patientuppgifter som hanteras i RIS ska betraktas som journaluppgifter eftersom de har direkt betydelse för patienternas vård och behandling. Om sådana uppgifter ändras eller förstörs kan det medföra allvarliga patientsäkerhetsrisker och det strider mot patientdatalagen (PDL).

 

Digitala röntgeninformationssystem används inom många vårdgivares verksamheter.  Därför uppmanar nu IVO alla berörda vårdgivare i Sverige att kontrollera om de beskrivna riskerna finns inom de egna verksamheterna. Om så är fallet, bör vårdgivaren kontakta tillverkaren eller leverantören av produkten för att få en teknisk lösning till stånd.

 

I avvaktan på tekniska lösningar bör vårdgivarna säkerställa rutiner för att patientuppgifter dokumenteras och hanteras i RIS på ett sätt som är i enlighet med PDL.

 

IVO har informerat Läkemedelsverket som har tillsyn över CE-märkta medicintekniska produkter, exempelvis digitala journalsystem.

 

Bakgrund
Digitala röntgeninformationssystem (RIS) används bl. a. för överföring av patient-information (exempelvis remisser och utlåtanden) i samband med bilddiagnostiska undersökningar. RIS används för dokumentation och hantering av patientuppgifter som har direkt betydelse för patienternas vård och behandling, och ska bl. a. därför betraktas som en del av patientjournalen.

 

Enligt patientdatalagen (2008:355) får uppgifter i en journalhandling inte utplånas eller göras oläsliga i annat fall än om IVO, efter ansökan från patienten, tagit beslut om journalförstöring. Journaluppgifter som ändras eller förstörs, oavsiktligt eller felaktigt, kan medföra allvarliga patientsäkerhetsrisker.