Karolinska har vidtagit åtgärder för att säkra driften med Take Care

2015 maj 19

Nyheter

IVO har avslutat granskningen av en lex Maria-anmälan om driftstörningar i journalsystemet Take Care som hotat patientsäkerheten. IVO kan två år efter händelsen konstatera att vårdgivaren vidtagit relevanta åtgärder för att säkra driften.

I juni 2013 drabbades datornätet på Karolinska Universitetssjukhuset av omfattande driftstörningar som gjorde att det inte gick att kommunicera med journalsystemet Take Care. Händelsen anmäldes enligt lex Maria eftersom driftstörningarna ansågs så allvarliga att de hade kunna leda till vårdskada hos patienter. Driftsstörningarna drabbade alla vårdgivare som använde Take Care.

 

Vid ett möte 2014 presenterade Karolinska ett åtgärdsprogram för IVO med genomförda och planerade åtgärder för säker drift av Take Care. Mötet resulterade i ett delbeslut från IVO där Karolinska skulle förtydliga vilka åtgärder som vidtagits.

 

I mars 2015 gjorde IVO en andra uppföljande inspektion och kunde då konstatera att vårdgivaren utrett händelserna tillräckligt och vidtagit relevanta åtgärder för att säkra driften av Take Care.

 

- Vi ser positivt på det åtgärdsprogram Karolinska har vidtagit för att säkra driften med Take Care, säger Lars Asteborg, utredare, IVO avdelning öst.


Vårdgivarens vidtagna åtgärder
En analyskommission tillsattes på uppdrag av landstingsdirektören och landstingets samverkansorganisation för utveckling och förvaltning av Take Care (CSTC). IVO bedömer att vårdgivaren har vidtagit relevanta åtgärder som att säkerställa att läskopia uppgraderas regelbundet, att ansvarsförhållandena har förtydligats, att det finns kontinuitets- och krisplaner för IT-relaterade händelser samt planerade övningar. IVO bedömer även att det finns rutiner för att säkra backup av patientjournalen och för att kontrollera att leverantörens tester bifogas leveransen.


Vägledning till alla som använder Take Care
IVO:s beslut innehåller kunskap som kan användas av fler. Även samverkansorganisationen för utveckling och förvaltning av Take Care (CSTC) kommer att informera övriga vårdgivare (drygt 260 st) som använder Take Care om innehållet i IVO:s delbeslut och beslut. Dessa kan ge vägledning för att säkerställa säker drift av journalsystemet.