Kommuner tar steg mot att snabbare verkställa beslut

2015 nov 20

Nyheter

Tillsynen visar på en positiv utveckling mot snabbare verkställande av beslut i de granskade kommunerna. Alla har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister som medfört fördröjning av besluten.

Rapporten ”På väg att snabbare verkställa beslut” syftar till att belysa tillsynens iakttagelser med särskilt fokus på vad som orsakar väntetiderna och vilka åtgärder som vidtagits för att snabbare verkställa beslut.

 

Personer som beviljats insatser som exempelvis plats på ett särskilt boende, bostad med särskild service, kontaktperson eller kontaktfamilj kan få vänta länge på att besluten blir verkställda. Det innebär konsekvenser för den enskilde, men även för närstående.

 

Genom tillsyn av fem kommuner har IVO granskat orsakerna till långa väntetider, vilka åtgärder som vidtagits eller planeras, hur kommunerna arbetar för att följa upp gynnande beslut och hur de rapporterar ej verkställda beslut.

 

IVO bedömer att alla fem kommuner som tillsynats har en samlad bild av svårigheterna med att verkställa beslut och orsakerna till detta. De fem granskade kommunerna har fortsatt svårast att verkställa beslut när det gäller boende samt kontaktperson och kontaktfamilj.

     - Vi tycker oss se en positiv utveckling eftersom alla fem kommuner har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister som medfört att det dröjer innan beslut blir verkställda, säger inspektör Ann-Christine Pettersson.

 

Följande åtgärder förefaller vara framgångsfaktorer i arbetet med att verkställa beslut så snart som möjligt: 

  • Kartläggning av befintliga och kommande behov
  • Noggrann analys av den enskildes behov
  • Aktiv rekrytering av kontaktpersoner och kontaktfamiljer
  • God samverkan mellan olika aktörer

 

IVO har en förhoppning om att rapporten även kan bidra till nya perspektiv i kommunernas arbete med att verkställa beslut.