Majoriteten HVB erbjuder unga en möjlighet till delaktighet

2015 dec 09

Nyheter

Inför 2014 beslutade IVO att det årets tillsyn av barn och unga på HVB skulle fokusera på de ungas delaktighet i vården och omsorgen på sina hem. Rapporten är en sammanställning av resultaten från de tillsyner som gjordes runt om i landet.

På en övergripande nationell nivå bedömer IVO att de allra flesta verksamheterna erbjuder de unga en bra möjlighet till delaktighet under deras vistelse på verksamheten. Resultatet skiljer sig något åt beroende på vilken verksamhetstyp som granskas. IVO bedömer att delaktigheten är något sämre på HVB för ensamkommande barn jämfört med HVB för barn och unga.

 

Även om det övergripande resultatet är bra finns det verksamheter som behöver utveckla sitt arbete med delaktighet. Många av de unga känner också att de inte har möjlighet att vara med och påverka sitt boende.

 

- Det är positivt att en så stor andel av verksamheterna får bra resultat på de områden som vi har granskat. Men för att vården och omsorgen ska bli riktigt bra behöver alla HVB och ungdomshem utöver detta anstränga sig för att erbjuda var och en av de unga en delaktighet som passar just dennes behov, förmåga och utveckling, säger Alexander Bjerner, utredare.

 

I rapporten, som berör tillsynen under 2014, undersöks de ungas delaktighet utifrån tre olika frågeställningar. Hur IVO bedömer de ungas delaktighet efter genomförda inspektioner, hur de unga själva bedömer sin delaktighet, och hur IVO bedömer att verksamheterna arbetar med delaktighet på en systematisk nivå. Den situation som råder idag för ensamkommande barn berörs inte i rapporten. 

 

Resultatet presenteras efter fyra verksamhetstyper. Dessa är:

HVB för barn och unga
HVB för ensamkommande barn
HVB för barn och familj
SiS-ungdomshem

 

Fakta:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska varje år inspektera alla hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn och unga. Myndigheten ska också inspektera samtliga särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS-ungdomshem).