Myndigheter i samverkan i Kunskapsstyrningsrådet

2015 jul 01

Nyheter

Totalt nio myndigheter ska samverka i ett rådgivande organ, Rådet för statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheterna i Rådet har enats om en avsiktsförklaring avseende Rådet och dess arbete.

I Rådet sitter generaldirektörerna för E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, IVO, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Socialstyrelsen, som är ordförande. Till Rådet ska också kopplas ett rådgivande organ med representanter för huvudmännen, Huvudmannagruppen för behovsanpassad styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

 

Syfte med Rådet är att skapa en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Utgångspunkten är att myndigheternas arbete med kunskapsstyrningen ska bli behovsanpassat, effektivt och samordnat. IVO:s roll i arbetet är att bidra med iakttagelser från tillsynen. Organisatoriskt ligger Rådets kansli på Socialstyrelsen.

 

Ny författningssamling
Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Den nya författningssamlingen, som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter, hittar du på webbplatsen www.kunskapsguiden.se


Förändringen innebär att myndigheternas föreskrifter och allmänna råd kungörs i en och samma författningssamling istället för i myndigheternas egna. Syftet med förändringen är att öka överskådligheten där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

 

Den nya författningssamlingen har fått namnet Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. vilket förkortas HSLF-FS. Socialstyrelsen är utgivare. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

 

Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd. Information om hur du tar del av författningarna finns på webbplatsen kunskapsguiden.se samt på respektive myndighets webbplats.