När en patient dömd till rättspsykiatrisk vård avviker

2015 jul 14

Nyheter

För att en patient som avvikit från rättspsykiatrisk vård ska kunna efterlysas internationellt måste Socialstyrelsen begära att Polismyndigheten utfärdar en arresteringsorder. Socialstyrelsen tar emot underrättelsen, efter överenskommelse med IVO.

Av 11 b § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård framgår att om en patient avviker från rättspsykiatrisk vård ska den som är säkerhetsansvarig vid sjukvårdsinrättningen, om det inte är uppenbart obehövligt, omedelbart underrätta polismyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg och, i förekommande fall, Kriminalvården eller Statens institutionsstyrelse. Efter underrättelsen begär Socialstyrelsen efter behovsprövning att Polismyndigheten utfärdar en internationell efterlysning med stöd av förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

 

Underrättelsen är en förutsättning för att skyndsamt kunna ta ställning till om en arresteringsorder ska begäras utfärdad, vilket är Socialstyrelsens uppgift. IVO har inte behov av en omedelbar underrättelse när en patient avviker från rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsen tar idag emot underrättelsen, efter muntlig överenskommelse med IVO. Socialstyrelsen når du genom SOS Alarm.

 

Anmälan om brister i säkerheten, som har medfört eller kunnat medföra allvarlig skada, görs idag till IVO i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt enheter för rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet.

 

Vårdgivaren ska vidare anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (s.k. Lex Maria) till IVO (3 kap. 5 § PSL).