IVO kritisk till för lite nattpersonal på demensboende i Örebro

2015 feb 20

Nyheter

IVO beslutade 2014 att Örebro kommun skulle säkerställa tillräcklig bemanning under hela dygnet på Södermalmshemmet. Då kommunen inte avser att vidta några åtgärder gällande antal personal nattetid, riskerar nu kommunen ett vite om 1 000 000 kronor.

Södermalmshemmet i Örebro kommun är ett vårdboende och gruppboende för demenssjuka, där finns också en avdelning för somatiskt sjuka. I ett tidigare beslut har IVO ställt krav på åtgärder vad gäller bemanning samt möjliggöra att de som inte kan öppna avdelningsdörrarna vid behov och utan dröjsmål får hjälp med detta.


Vid en oanmäld inspektion kunde IVO konstatera att den planerade bemanningen fortfarande innebär att hälften av alla avdelningar på Södermalmshemmet ständigt är obemannade nattetid vilket leder till att personer med demenssjukdom lämnas utan tillsyn kortare och längre perioder varje natt. Kommunen har i sin redovisning svarat att några åtgärder gällande antal personal som arbetar nattetid inte kommer att vidtas.


Därför föreläggs kommunen att säkerställa att samtliga avdelningar där personer med demenssjukdom befinner sig, är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.