Norrköpings kommun måste förbättra missbruksvården

2015 jan 14

Nyheter

Personer med missbruksproblem i Norrköpings kommun riskerar att inte få den hjälp och det stöd som de behöver. IVO ställer nu krav på socialnämnden att förbättra handläggningen av utredningar. 

IVO:s granskning av missbruksvården i Norrköpings kommun visar att det i handläggningen av ärenden saknas beslut om att inleda och avsluta utredningar. Det saknas också uppgifter om den enskilde underrättats om att utredning inletts, fått ta del av sin utredning eller informerats om möjligheten att överklaga beslut. Socialtjänsten följer inte heller alltid upp beviljade insatser.

 

- Vi ser mycket allvarligt på bristerna och kräver nu att socialnämnden tar ett rejält krafttag för att kunna tillgodose att personer med missbruksproblem i kommunen får den hjälp och vård som de har rätt till. Dessa personer måste också få bli mer delaktiga och kunna påverka utformningen av insatserna i större utsträckning än vad de kan i dag, säger Lena Uddemar som är inspektör på IVO:s avdelning sydöst. 

 

Missbruksvården i Norrköping är dessutom organiserad på ett sätt som innebär att den enskilde kan behöva ha kontakt med flera enheter och personer inom socialtjänsten innan han eller hon får sin sak prövad.

 

Följa förbättringsarbetet 

Bakgrunden till att IVO granskat hela missbruksvården i Norrköpings kommun är att socialnämnden inte i tillräcklig omfattning åtgärdat brister som framkom vid en tidigare tillsyn under 2014 som rörde två missbruksärenden. Socialnämnden har nu fram till och med 15 april 2015 på sig att komma tillrätta med bristerna i handläggningen av utredningar och IVO kommer att noga följa förbättringsarbetet.