Organisationer som företräder personal i vård och omsorg

2015 apr 24

Nyheter

Den 15 april träffade IVO företrädare för personal inom vård och omsorg. Deltagarna medverkade i en workshop kring innehållet i IVO:s tillsynsrapport respektive tillsynspolicy och uppfattningen om kontakterna med myndigheten och återföring av resultat.

Liksom vid tidigare dialogforum under våren inledde generaldirektören med att berätta om budgetunderlag, årsredovisningen och Statskontorets rapport om inrättandet av IVO.

 

Större delen av mötestiden användes till en workshop i tre delar som behandlade:

  • IVO:s iakttagelser i tillsynen under 2014 (IVO:s tillsynsrapport 2014)
  • IVO:s färdriktning för tillsynen (IVO:s tillsynspolicy)
  • Organisationernas uppfattning om IVO, om kontakterna med myndigheten och återföring av resultat

 

– Generellt är dialogforumen uppskattade av organisationerna. Det är värdefullt för IVO att ha de här dialogerna – vi får många bra synpunkter som inspel i det fortsatta arbetet med till exempel arbete med tillsynspolicyn och för att förenkla kontakterna med våra omvärldsintressenter, säger Åsa Hultén, som ansvarar för planeringen av mötena.

 

Om dialogforum

Myndigheten träffar regelbundet organisationer som företräder:

  1. patienter/brukare/anhöriga
  2. personal inom vård och omsorg
  3. privata vård- och omsorgsgivare

 

Inför varje träff tar en programkommitté med representanter för forumet fram en dagordning. Två dialogforum per år planeras med respektive grupp.