Otillräcklig information ligger bakom många av klagomålen till patientnämnderna

2015 aug 25

Nyheter

IVO har sammanställt 32 000 klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2014. Hälften av klagomålen gäller somatisk specialistsjukvård. De handlar framförallt om vård och behandling samt kommunikation.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Patientnämnderna tar emot synpunkter och klagomål från patienterna och lämnar varje år en redogörelse av sin verksamhet till IVO.


– Vi ser att klagomålen till patientnämnderna ofta rör samma områden som de ärenden om fel i vården som vi själva utreder på IVO, säger Emilie Karlsson, utredare på analysenheten. Närmare hälften av klagomålen till både IVO och patientnämnderna avser somatisk specialistsjukvård, en fjärdedel gäller primärvården. Majoriteten av klagomålen till patientnämnderna handlar om brister i vård och behandling. Klagomålen gäller oftare kvinnor än män. Likartat mönster finns i de klagomål som kommer in till IVO.

 

Kommunikation är också ett område som ofta förekommer i patientnämndernas ärenden. Många av de som klagar hos patientnämnderna upplever att de inte har någon aktiv roll i den vård de får. Patienter och närstående upplever också att de får bristfällig information och att de inte känner sig delaktiga i behandlingen.


För att utveckla analyserna i framtiden utvecklar IVO nu sin samverkan med patientnämnder, kommuner och landsting för att tillvarata all kunskap och information. Detta sker inom ramen för ett regeringsuppdrag där IVO tillsammans med företrädare för patientnämnder, landsting och kommuner har fått i uppgift att skapa en långsiktig samverkansstruktur. Syftet är att sammanställa och analysera klagomål mot hälso- och sjukvården och att ta fram en modell för att kategorisera klagomålen.


– Under våren har vi påbörjat detta arbete med att bygga upp en mer enhetlig samverkansstruktur mellan IVO och patientnämnderna, berättar Janna Kokko, också utredare på analysenheten. En utveckling av samverkan är viktig, så att vi bättre kan tillgodogöra oss patienternas iakttagelser från vården och skapa ett lärande, avslutar Janna Kokko.