Regeringsuppdrag om samverkansstruktur för att bättre ta tillvara klagomål mot hälso- och sjukvård

2015 jul 16

Nyheter

IVO har fått i uppdrag att tillsammans med patientnämnder, landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur för att kunna sammanställa och analysera klagomål mot hälso- och sjukvården och att ta fram en modell för att kategorisera klagomålen.

Erfarenheterna från klagomålen ska sammanställas, analyseras och återkopplas. Slutsatser och analyser bör kategoriseras på ett sätt som är enhetligt för både IVO och patientnämnderna. En gemensam kategorisering förbättrar möjligheten att lära av klagomålen. Återkopplingen från analysarbetet ska riktas till huvudmännen och vårdgivarna. Syftet är att förbättra det förebyggande arbetet samt utgöra underlag för IVO:s riskbaserade tillsyn.

 

Av klagomålsutredningens delbetänkande (SOU 2015:14) framgår att IVO:s samverkan med patientnämnderna behöver utvecklas och att IVO i högre grad behöver ta tillvara information från de klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal som patientnämnderna hanterar.

 

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2016.