Risk för brister i rättssäkerheten för den enskilde

2015 dec 08

Nyheter

Under 2015 har IVO granskat myndighetsutövning i Stockholms län och Region Gotland, inom LSS, hemtjänst och familjehemsplacerade barn. Granskningen tyder bland annat på brister i rättssäkerheten för den enskilde.

IVO har sammanställt resultat från tre olika tillsyner som alla granskar myndighetsutövning i nio kommuner i Stockholms län, sju stadsdelsnämnder i Stockholms stad och Region Gotland.

 

Tillsyn av myndighetsutövning enligt LSS

IVO granskade myndighetsutövningen vid beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I tillsynen ingick tre kommuner i Stockholms län och tre stadsdelsnämnder i Stockholms stad. 

 

Iakttagelserna visar att det finns risk för brister i rättssäkerheten för den enskilde. Men IVO vill också lyfta fram en positiv iakttagelse. Tillsynen visade att dokumentationen som förs i samband med myndighetsutövning har utvecklats. 

 

De främsta iakttagelserna är:

  • Stor omsättning av personal i flera kommuner och stadsdelsnämnder: I slutändan riskerar dessa problem att gå ut över de personer som är i behov av och har rätt till samhällets stöd. För den enskilde innebär det en känsla av otrygghet att ständigt möta nya handläggare.
  • Beslut om insatser följs inte alltid upp i tid: När nämnderna inte följer upp besluten i tid innebär det att myndighetsutövningen inte är rättssäker för den enskilde.
  • Kommunerna har svårigheter att verkställa beslut om boende och kontaktperson enligt LSS: I väntan på att den enskildes beslut ska verkställas erbjuds den enskilde andra insatser som till exempel personlig assistans, boendestöd eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

 

Tillsyn av om nämnden säkerställer att beslutade hemtjänstinsatser utförs

IVO granskade att uppdrag som överlämnas till olika hemtjänstutförare också följs upp och genomförs med god kvalitet. I tillsynen ingick tre socialnämnder i Stockholms län.

 

När en person får beslut om hon eller han får hemtjänst ska nämnden ge ett uppdrag till hemtjänstutföraren där målet för insatsen ska framgå. Utföraren ska sedan planera hur insatsen i praktiken ska genomföras för att nå målet.

 

Resultatet från tillsynen visar att nämnderna behöver utveckla arbetet med formuleringen av målen. De mål som finns är alltför ofta otydliga, övergripande och för generellt hållna. Det är främst på två punkter som IVO anser att nämnderna behöver förbättra sitt arbete:

  • I nämndernas uppdrag till utföraren: En nyckel för att gå från allmänna till konkreta mål är att öka brukarnas delaktighet. Den person som ska ta emot hemtjänsten har ofta en egen uppfattning om vad hon eller han vill uppnå med insatsen, vilket kan vara till stor hjälp för nämnderna i arbetet med att formulera tydliga mål för hemtjänstinsatsen.
  • I dokumentationen som gäller uppföljning av insatser mot fastställda mål: För att kontrollera så att den enskilde verkligen får den insats som beslutats ska socialnämnden följa upp utförarens arbete. Tillsynen visar att nämnderna gör uppföljningar men att det inte framgår av dokumentationen om uppföljningen sker utifrån fastställda mål.

 

Tillsyn av nämndernas uppföljning av vården av barn och unga som är placerade i familjehem

IVO granskade om nämnderna följer upp vården av barn och unga som vårdas i familjehem i enlighet med lagens krav.  I tillsynen ingick åtta nämnder i Stockholms län och Region Gotland. 

 

IVO har särskilt granskat om nämnderna gör överväganden och omprövningar av vården, om barnen och de unga har en särskilt ansvarig socialsekreterare, hur nämnderna haft kontakt med barnen, de unga, familjehemmen och vårdnadshavarna samt vilka delområden som uppföljningen av vården har omfattat.

 

IVO har uppmärksammat att

  • Överväganden av vården inte alltid sker inom sex månader
  • Särskilt utsedd socialsekreterare finns – för de flesta barnen – men dokumenteras inte
  • Besök i familjehem och samtal med barn genomförs inte alltid regelbundet
  • Barnets behov följs upp – men dokumentation av uppföljning av tandvård inom området hälsa saknas i några fall

 

- Dessa tillsyner har gjorts efter IVO:s riskanalys där myndighetsutövning har identifierats som ett riskområde, säger Margaretha Addén Mårtensson, inspektör och projektledare för tillsynerna. I alla tillsyner har dialogmöten använts som en metod i tillsynen eller som en del i återföringen, vilket är ett sätt att sprida resultaten och skapa lärande. Vid ett par av tillsynerna bjöd vi in intresseorganisationer för att få veta vad de tyckte var viktigt vid tillsynen utifrån ett brukarperspektiv.