Sammanställning över IVO:s ärenden till stöd för uppföljning

2015 okt 09

Nyheter

IVO börjar publicera tertialvisa redovisningar över de fyra stora ärendeslagen för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Syftet med sammanställningarna är att skapa kontinuitet och en strukturerad uppföljning av ärendeslagen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag att regelbundet återföra sammanställda resultat och iakttagelser från tillsynen för att bidra till en vård som är säker och har god kvalitet. Genom en tertialvis redovisning av de fyra stora ärendeslagen för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten vill myndigheten sprida information till verksamheter, intressenter och enskilda som berörs av myndighetens tillsyn. Ärendeslagen är Lex Sarah och lex Maria samt klagomål enligt PSL (Patientsäkerhetslagen) och klagomål enligt SoL, LSS.

 

- Med tertialvisa nedslag får vi en bättre möjlighet att följa utvecklingen. I slutändan hoppas vi också att det ger verksamheterna som vi tillsynar ett stöd till deras eget förbättringsarbete, säger Anna Hultin, enhetschef analysenheten.

 

Rapporterna kommer i framtiden att publiceras efter respektive tertialslut. De innehåller ingen analys eller slutsats, utan är en faktisk sammanställning av ärendeslagen. Det finns vissa reservationer som man bör tänka på vid läsning och tolkning av resultaten. Dels innehåller underlaget enbart ärenden där IVO har fattat beslut och dels anmäls inte alla händelser som medfört eller riskerat medföra ett missförhållande till IVO.

 

 

Följande rapporter finns tillgängliga för 2015

Tertial 1, 2015

  • Enskilda klagomål och lex Maria inom hälso- och sjukvården. 
  • Enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten.

Tertial 2, 2015

  • Enskilda klagomål och lex Maria inom hälso- och sjukvården. 
  • Enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten.