Samverkan behöver utvecklas mellan elevhälsan och andra aktörer

2015 maj 07

Nyheter

Samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer behöver stärkas och tydliggöras. Elevhälsan måste också ges bättre förutsättningar att arbeta med mer generellt förebyggande insatser.

Ny vägledning från 2014 har inneburit ett tydliggörande av elevhälsans uppdrag och roller. Elever med särskilda behov av stöd och hjälp får dock inte alltid de insatser de behöver inom rimlig tid. Detta beror dels på att det finns svagheter i samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer, dels på begränsade möjligheter inom elevhälsan att arbeta mer generellt förebyggande. De hinner i regel med sina grunduppdrag såsom vaccinationer, hälsobesök och kontroller. Det finns dock en önskan om att kunna arbeta mer med allmänt förebyggande aktiviteter, exempelvis ta fram rutiner för tidig upptäckt av barn som behöver extra stöd eller informationsspridning om olika typer av hälsorisker. Detta är också en viktig del i elevhälsans hälsofrämjande roll.  

 

När det gäller socialtjänsten önskar elevhälsan en högre grad av återkoppling efter att skolan har gjort en orosanmälan. Samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) måste också stärkas. I vissa fall råder dels oklarheter om hur omfattande elevhälsans utredningar ska vara och när de ska göras, dels saknas ibland en tydlighet gällande remisskraven mellan elevhälsan och BUP. 

 

- Konsekvenserna av en otydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan vårdgivarna är att elever riskerar att bollas fram och tillbaka, säger Karin Dahlberg, inspektör på IVO.

 

En fungerande samverkan är en utmaning för elevhälsan och andra viktiga aktörer på området. I en omfattande granskning som genomfördes för fem år sedan, konstaterade tillsynsmyndigheten liknande problem som de som nu framkommer av denna tillsyn. Historiken och tillsynen 2014 visar således att det finns kvarstående problem att lösa. Behovet av en väl fungerande vårdkedja för barn och ungdomar har inte minskat, utan har snarare blivit mera uttalat. Ansvaret för att skapa en förtroendefull och ändamålsenlig samverkan är gemensamt för berörda verksamheter. Ett misslyckande kan innebära förödande konsekvenser för enskilda barn och ungdomar.

 

Underlaget för rapporten är inspektioner i dialogform med representanter för elevhälsan i olika kommuner i sju län 2014. Rapporten är en sammanställning av dessa inspektioner och syftar till att belysa tillsynens iakttagelser.