Socialtjänsten bör uppmärksamma barnens behov i större utsträckning

2015 okt 08

Nyheter

När socialtjänsten beviljar familjer ekonomiskt bistånd är det viktigt att ta hänsyn till barnens behov. En granskning från IVO visar att socialtjänsten framför allt utgår från de vuxnas perspektiv och inte beaktar barnens specifika situation.

I socialtjänstens utredningar framgår inte barnens specifika situation och det blir därför oklart om och hur man har tagit hänsyn till deras behov. I intervjuer med personal och ledning framkommer det att barnperspektivet blir belyst i olika sammanhang – exempelvis i samtal mellan handläggare och i samtal med föräldrarna. Däremot har handläggarna sällan någon direkt kontakt med barnen.

 

IVO konstaterar i sin granskning att socialtjänsten behöver hitta former för att bättre kunna hantera barnperspektivet i sin handläggning. Dessutom bör socialtjänsten ta reda på hur det ekonomiska biståndet påverkar barnen i familjen för att kunna bedöma om deras behov har blivit tillgodosedda.

 

Rapporten Svårt att förverkliga barnens bästa? Om barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd baseras på resultat från en tillsyn som IVO:s avdelning sydöst gjort i tre kommuner under 2014 och 2015.