Socialtjänsten uppfyller inte kvalitetskrav inom missbruksvården

2015 dec 07

Nyheter

För att människor med missbruksproblem ska ges goda förutsättningar att bli fria från sitt missbruk måste socialtjänsten förbättra sin verksamhet. En strukturerad planering och uppföljning är nödvändiga förutsättningar för en framgångsrik missbruksvård.

Missbruk orsakar sjukdom, lidande och för tidig död och därför ställs stora krav på samhällets insatser på området. För att socialtjänsten ska kunna erbjuda stöd, vård och behandling av god kvalitet till personer med missbruksproblem finns det grundläggande förutsättningar som måste uppfyllas. Några av dessa är att

  • socialtjänsten utgår från individens behov
  • den enskilde är delaktig i planeringen
  • insatserna grundas på bästa tillgängliga kunskap
  • arbetet sker systematiskt och strukturerat
  • det går att följa insatserna
  • det finns förutsättningar för en tillförlitlig informationsöverföring
  • det finns en god samverkan med landstingets beroendevård

 

IVO genomförde under våren 2015 en tillsyn av socialnämndens missbruksvård i samtliga kommuner i Värmlands län. I tillsynen granskades socialtjänstens planering och uppföljning av två typer av behovsprövade frivilliga insatser: öppenvård och institutionsvård.  

 

I rapporten ”Med missbruksvården i fokus” som grundar sig på ovan nämnda tillsyn framgår att socialtjänsten i fjorton av sexton granskade kommuner brister vad gäller flera områden. Exempelvis saknas i många fall uppgifter om de enskildas behov samt planering av insatser i granskade ärenden. I fler än hälften av nämnderna saknas också, i ett eller flera ärenden, information som visar huruvida uppföljning av insatsen har skett eller inte.

 

Socialtjänsten måste även i högre grad implementera Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) i verksamheten. Det gäller framförallt kravet om att det ska finnas en dokumenterad uppdragsbeskrivning från socialtjänsten till den som utför en insats. Det framgår också att det samverkansavtal som alla de aktuella kommunerna har med landstinget inte är känt i alla förvaltningar, vilket IVO anser vara anmärkningsvärt. 

 

Sammantaget innebär resultaten av tillsynen att det finns stora risker för att enskilda personer med missbruksproblem inte får stöd, vård och behandling som de har behov av och rätt till. IVO har framförallt ställt krav på att nämnderna måste dokumentera de åtgärder som vidtas samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.