Socialtjänstinsatser ska utredas av kommunens biståndshandläggare

2015 mar 17

Nyheter

Frågan om individuella socialtjänstinsatser kan ges som service istället för bistånd har diskuterats i flera år. Nu har frågan prövats i domstol och två domar visar på vikten av att insatserna blir utredda och bedömda av kommunens biståndshandläggare.

Den ena domen rör sig om hemtjänstinsatser för äldre och den andra om stöd i boendet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningsrätten i Jönköping har avslagit Linköpings kommuns överklagande gällande IVO:s föreläggande mot kommunen inom båda dessa områden. Domarna har ännu inte vunnit laga kraft.

 

Domarna – ett stöd i arbetet

Tillsynsmyndigheten och Linköpings kommun har under flera år haft olika uppfattning i frågan. Ett stort antal kommuner som har följt debatten har hört av sig till IVO för vägledning.

 

- Domarna bekräftar IVO:s hållning och blir även ett stöd för kommunerna i deras arbete med att ge sina invånare de insatser som de behöver, säger Michaela Hecht Gunnarsson som är inspektör på IVO.

 

Överlåter ansvaret på den enskilde

Det IVO har motsatt sig är att Linköpings kommun erbjuder individuella insatser i form av service i stället för traditionell biståndshandläggning. Det innebär även att kommunen överlåter delar av sin myndighetsutövning till privata utförare.

 

- Vi anser att Linköpings kommun inte handlägger sina ärenden på ett sätt som är rättssäkert för de personer som är i behov av socialtjänstinsatser. Kommunen överlåter allt ansvar på den enskilde som ofta är i en utsatt situation, säger Michaela Hecht Gunnarsson.

 

Domarna har inte vunnit laga kraft och kan överklagas, men ger ändå en vägledning i hur kommuner ska agera för att uppnå en rättssäker handläggning. Linköpings kommun har till den 11 juni 2015 på sig att åtgärda bristerna annars kan kommunen tvingas betala två miljoner kronor i vite.