Tillsyn av familjehemsvården i Stockholm ger överlag en positiv bild

2015 nov 25

Nyheter

IVO har granskat åtta nämnders uppföljning av familjehemsplacerade barn i Stockholms län. Överlag ger granskningen en positiv bild. De brister som kom fram i granskningen och bakomliggande orsaker diskuterades med nämnderna vid en återföringsdialog.

IVO:s avdelning öst har inom ramen för den riskbaserade tillsynen granskat åtta nämnders myndighetsutövning gällande uppföljning av familjehemsplacerade barn. Tillsynen avslutades med en återföringsdialog den 15 oktober 2015 med de tillsynade nämnderna.

 

- Återföringsdialogen ska vara en hjälp för nämnderna att tydligare se de brister som finns så att de kan åtgärdas, berättar Agneta Krantz, chef på socialtjänstenheten på avdelning öst. Dialogen är också ett tillfälle att skapa ett gemensamt lärande där vi får ta del av de utmaningar som kommunerna har, och där kommunerna kan ta del av varandras arbetssätt och utbyta goda exempel.

 

IVO:s granskning

IVO:s granskning omfattade åtta nämnder där vi har intervjuat och granskat 77 akter för barn upp till 18 år placerade i familjehem. Vi har granskat hur nämnderna överväger vården, om barnen har särskild utsedd socialsekreterare, om familjehemmen besöks och om de samtalar med barnen samt hur barnens behov följs upp.

 

Bakgrunden till granskningen var att IVO såg en risk i att de placerade barnen, som är en utsatt grupp i behov av god vård och omsorg, inte får det de behöver. Urvalet av granskade nämnder gjordes utifrån klagomål från enskilda som handlar om brister i vården eller där vi inte har någon eller lite kunskap om nämndens arbete. Dessutom togs hänsyn till stadsdelar kontra kommuner, geografi och storlek. 

 

Tillsynen gav överlag en positiv bild av vården. Av de åtta nämnderna har sju fått redovisa någon åtgärd.

 

IVO har uppmärksammat att:

  • Överväganden av vården sker inte alltid inom sex månader.
  • Särskilt utsedd socialsekreterare finns – för de flesta barnen – men dokumenteras inte.
  • Besök i familjehem och samtal med barn genomförs inte alltid regelbundet.
  • Barnets behov följs upp – men dokumentation av uppföljning av tandvård inom området hälsa saknas i några fall.