Tillsynens viktigaste iakttagelser under verksamhetsåret 2014

2015 mar 03

Nyheter

En kvinna håller handen på en äldre kvinnas axel och säger något

IVO har överlämnat den årliga Tillsynsrapporten till regeringen. Den innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna i arbetet med tillsyn och tillståndsprövning under 2014.

Rapporten fokuserar på de mest angelägna utvecklingsområdena inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården. Rapporten ska således inte läsas som en bedömning av läget. Många brister är specifika för just det enskilda området, men flera brister är gemensamma och återkommer i flera områden. Flera av IVO:s rapporter från året som fokuserat på enskilda områden tas upp i den sammanfattande tillsynsrapporten.


Återkommande iakttagelser

De brister som återkommer inom flera områden och som IVO bedömer som viktiga ur patientens och brukarens perspektiv är personal- och kompetensrelaterade brister samt otillräcklig eller utebliven samverkan.

 

IVO har gjort en bedömning av vilka iakttagelser som är viktigast att lyfta fram denna gång. Det underlag som använts för rapporten är i huvudsak de ärenden där myndigheten valt att vidta åtgärder. Iakttagelserna i tillsynsrapporten bygger på den information som kommer fram i IVO:s samlade tillsynsarbete. Detta innebär information i anmälningar, klagomål, tillståndsprövning, egeninitierad tillsyn och i särskilda tillsynsinsatser inom ramen för exempelvis regeringsuppdrag. Iakttagelser har också analyserats mot bakgrund av IVO:s riskanalys som också inkluderar andra aktörers iakttagelser, samt det som IVO återkommande iakttar i tillsynsarbetet.

 

Inom vissa områden har IVO även genomfört en djupare analys som har publicerats. Dessa rapporter återfinns i referenslistan.