Socialtjänstens insatser för barn ska utredas snabbt

2015 apr 15

Nyheter

IVO har utrett handläggningstider för barnavårdsutredningar samt förhandsbedömningar i socialnämnderna inom Halland och Västra Götalands län. Konsekvenserna för barnen kan bli stora om regelsystemet inte följs.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat socialnämnderna och konstaterar att 2 801 (24 procent) av förhandsbedömningarna har överskridit den lagstadgade maximitiden på 14 dagar. IVO ser allvarligt på att en så stor andel överskrider den lagstadgade tiden. Även om nämnderna sammantaget inte kunnat redovisa eventuella skäl vill IVO påpeka att lagstiftningen anger att det ska finnas synnerliga skäl till en längre handläggningstid än 14 dagar.

 

Det är också stor variation av handläggningstiden mellan de enskilda nämnderna. Mellan 0 – 81 procent av förhandsbedömningarna har en handläggningstid som överstiger 14 dagar.

 

- Det är viktigt att barns behov utreds snabbt för att de ska kunna få de insatser som de har behov av, säger Åsa Dalman, inspektör på IVO, avdelning sydväst.

 

Under mars 2014 inledde socialnämnderna totalt 1 297 barnavårdsutredningar. I rapporten framgår att 173 av dem hade överskridit den lagstadgade maximitiden på fyra månader. IVO anser att det är positivt att 86 procent av utredningarna har handlagts inom föreskriven tid och att det finns många utredningar som har avslutats snabbt. Även när det gäller barnavårdsutredningar är variationen stor mellan socialnämnderna. Andelen ärenden där handläggningstiden uppgår till mer än fyra månader varierar mellan 0-83 procent.

 

IVO kan inte, utifrån kartläggningen, dra någon slutsats om att barn som behöver skydd och/eller stöd inte får det. Samtidigt är det viktigt att påpeka att konsekvenserna kan bli stora om regelsystemet inte följs och av barn exempelvis får vänta på insatser.

 

IVO planerar att använda resultatet av kartläggningen som ett underlag för kommande tillsyner.

 

Fakta om rapporten:
Rapporten rör utredningar inledda i mars 2014 samt förhandsbedömningar genomförda under perioden mars till oktober 2014 där nämnden beslutat att inte inleda utredning. Uppgifter har hämtats in från samtliga socialnämnder/motsvarande i Västra Götalands och Hallands län.