Vanligt med klagomål och lex Sarah-anmälningar på personlig assistans

2015 nov 12

Nyheter

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga insatser inom LSS, om man utgår ifrån hur många som tar emot insatserna. De flesta klagomål handlar om brister i själva utförandet av insatserna.

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga insatser inom LSS, om man utgår ifrån hur många som tar emot insatserna. Det är också tio gånger vanligare med lex Sarah-anmälningar från verksamheterna jämfört med verksamheter för övriga LSS-insatser. 

 

Personlig assistans är en verksamhet med ofta omfattande och komplext innehåll. Den är också nästan alltid dagligt återkommande i den enskildes liv. 

 

De flesta som klagar på personlig assistans anser att det finns brister i själva utförandet av insatserna. Detsamma gäller de brister som verksamheterna själva gör lex Sarah-anmälningar om. 

 

Klagomålen handlar oftast om brister i omsorg/omvårdnad. Det kan handla om att en insats har blivit felaktigt utförd eller att det har varit brister i bemötandet. Det näst vanligaste är att assistansen inte har utförts alls. Det är få som klagar på myndighetsutövningen, dvs. själva handläggningen runt beslutet om personlig assistans. Klagomålen handlar oftare om vuxna än barn. Få klagomål handlar om övergrepp medan verksamheterna själv anmälde sådana betydligt oftare.

 

Fakta

Rapportens främsta syfte är att bidra till en ökad kunskap om brister inom personlig assistans till verksamheter inom detta område. Innehållet är baserat på 311 lex Sarah-anmälningar och 259 klagomål. Dessa utgör samtliga beslutade ärenden under perioden 1 juli 2011 – 31 december 2014.

 

Enligt Socialstyrelsens statistik per den 1 oktober 2014 var det 3,7 procent av LSS-insatserna som utgjordes av personlig assistans sett till antal personer som tog emot insatsen. 

 

LSS = Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.