Vården kan bli bättre på att dra lärdom av lex Maria

2015 okt 27

Nyheter

De åtgärder som vårdgivaren redovisar i sin lex Maria-anmälan till IVO ska leda till en säkrare vård. I en granskning som IVO gjort ifrågasätter myndigheten om dessa åtgärder bidrar till ett lärande i organisationen och en förbättrad patientsäkerhet.

Kännedomen om vilka lex Maria-anmälningar vårdgivaren har gjort är bristfällig bland sjukhuspersonalen. Likaså känner de sällan till vilka åtgärder vårdgivaren har genomfört. IVO konstaterar i sin granskning att det finns flera områden där vårdgivaren kan förbättra arbetet med att skapa ett lärande i organisationen.

 

De förbättringsområden som IVO lyfter fram är:

  • Låt anmälningarna bli underlag för diskussion, erfarenhetsutbyte och lärande.
  • Besluta om åtgärder som är förankrade och genomförbara.
  • Eftersträva åtgärder som leder till bestående förändringar över tid.
  • Följ upp redovisade åtgärder.

 

I granskningen framkommer också att vårdgivaren inte alltid genomför de åtgärder som man redovisat i sin lex Maria-anmälan till IVO. I kombination med att det lärande som ska följa av lex Maria-anmälningar inte är så utbrett, finns risken att anmälningarna till IVO blir en pappersprodukt som är mer för IVO:s skull än för verksamheten. Med anledning av detta ska även IVO se över vad myndigheten kan göra för att lex Maria ska fungera bättre.

 

Resultatet av granskningen finns sammanställd i rapporten Gör lex Maria vården säkrare? En uppföljning av lex Maria-anmälningar i den somatiska specialistsjukvården i sydöstra Sverige.