Vårens dialogforum med företrädare för privata vård- och omsorgsgivare

2015 maj 22

Nyheter

Den 20 maj träffades ett femtontal representanter från organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare för att delta vid vårens sista dialogforum.

Dialogforum är generaldirektör Gunilla Hult Backlunds sätt att samlat möta omvärldsintressenter och föra dialog om IVO:s arbete.

 

Mötet inleddes med att generaldirektören redogjorde för budgetunderlag, årsredovisning och Statskontorets rapport om inrättandet av IVO.

 

Organisationernas uppfattning om IVO, kontakterna med myndigheten och återföring av resultat var en annan punkt där IVO berättade om resultatet från den kvantitativa undersökningen ”Förtroendet för IVO” som myndigheten har genomfört och om hur IVO arbetar med olika metoder av återföring. IVO:s färdriktning för tillsynen presenterades med en introduktion till IVO:s tillsynspolicy, som myndigheten har tagit fram.

 

Diskussion om utvecklingen av patient- och brukarperspektivet
Representanterna deltog sedan i parallella diskussioner fördelade mellan tillsyns- och tillståndsområdet. Bland annat diskuterade man inom tillsynsområdet hur IVO kan utveckla patient- och brukarperspektivet och vilka utmaningar aktörerna anser att IVO står inför med den nya policyn?

 

Gruppen med tillståndsfokus pratade också om vad som bör tas med, läggas till eller tas bort i en tillståndspolicy. Denna grupp fick också information om hur utvecklingsarbetet fortskrider på tillståndsprövning och hur IVO möter förändringar i omvärlden.

 

Programrådkommitté bakom programmet
En programkommitté med representanter för respektive forum och IVO tar fram en dagordning inför respektive möte. Separata dialogforum genomförs med organisationer som företräder

  1. patienter/brukare/anhöriga
  2. personal inom vård och omsorg
  3. privata vård- och omsorgsgivare

 

Två dialogforum per år genomförs med respektive grupp. Datum för höstens dialogforum kommer att presenteras på sidan med Konferenser och seminarier.