Akutmottagningar i Uppsala/Örebro vidtar förbättringsåtgärder efter inspektioner

2016 apr 21

Nyheter

Samtliga 18 akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion fick krav från IVO att vidta åtgärder för att komma tillrätta med brister i verksamheten. Alla vårdgivare har nu redovisat åtgärder som bidrar till en ökad patientsäkerhet.

Under 2014 genomförde IVO en verksamhetstillsyn av alla 18 akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion. I juni 2015 publicerade IVO rapporten Hur står det till med våra akutmottagningar, som sammanställer iakttagelserna från tillsynen och beslut på åtgärder. 

 

Vid en genomgång av åtgärdsbesluten har IVO kunnat konstatera att nu har samtliga vårdgivare redovisat åtgärder som ska eller delvis har vidtagits och samtliga ärenden har avslutats. 

 

Det arbete som pågår hos de aktuella vårdgivarna visar en generell utveckling av akutmottagningarna. Förhoppningsvis kan dessa exempel bidra till nya perspektiv och idéer för landets vårdgivare. 

 

De åtgärder som verksamheterna har redovisat är bland annat

  • En tryggare bemanning av sjuksköterskor
  • Tydligare kompetenskrav för läkare som tjänstgör på akutmottagning
  • Förbättrad introduktion och handledning för AT-läkare
  • Fortsatt patientsäkerhetsarbete

 

- Samtliga verksamheter har redovisat ett gediget arbete för att komma tillrätta med de brister som vi såg i tillsynen. IVO planerar nu för att följa upp om åtgärderna vidtagits och fått avsedd effekt, säger Lena Gabrielsson. 

 

IVO genomförde i samband med de uppföljande inspektionerna en enkät för att mäta upplevelsen av inspektionerna. Det framkom att det fanns utrymme för deltagarna från verksamheterna för både dialog och att de kunde delge sina synpunkter. Verksamheterna ansåg också att inspektörerna lyssnade på dem och att de var sakliga och opartiska. 

 

Fakta:

Tillsynen, som ligger till grund för rapporten, omfattar arton akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion och innehåller intervjuer med 273 undersköterskor, sjuksköterskor, AT-läkare, specialistläkare och verksamhetschefer. Det är framförallt dessa intervjuer som ligger till grund för såväl tillsyn som rapport.