Ansökan om tillstånd att bedriva HVB avslås pga. olovligt bedriven verksamhet

2016 maj 12

Nyheter

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) på grund av att bolagets företrädare visat sig inte vara lämpliga att bedriva HVB i de aktuella boendena då dessa startats utan tillstånd.

Vid bedömningen av om sökanden har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet, gör IVO en lämplighetsprövning av personerna bakom det bolag som ansöker om tillstånd.

 

IVO anser att sökandens förväntade vilja att följa det regelverk som styr verksamheten kan påverka förutsättningarna att bedriva en verksamhet med god kvalitet och säkerhet. Då sökandena har startat HVB-verksamhet i strid med lagens bestämmelser finner IVO att kraven för att beviljas tillstånd för de aktuella verksamheterna inte är uppfyllda.