Bättre analys och återkoppling av klagomål med en samverkansstruktur

2016 jun 01

Nyheter

Folk i möte med pärmar på bord

IVO har tillsammans med patientnämnder, landsting och kommuner skapat en samverkansstruktur som ska bidra till en samlad nationell bild av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Strukturen slutredovisas i en rapport till regeringen.

I juli 2015 fick IVO ett uppdrag från regeringen att skapa en långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål. I uppdraget ingick också att ta fram en modell för att kategorisera klagomålen. Uppdraget skulle genomföras med företrädare för patientnämnder, landsting och kommuner. 1 juni 2016 överlämnades slutrapporten till regeringen.

 

Analysen ska ligga till grund för lärande inom hälso- och sjukvården samt utgöra underlag för IVO:s riskbaserade tillsyn. Återkopplingen riktas till huvudmän och vårdgivare. Inledningsvis planerar IVO anordna årliga dialogmöten för kunskapsutbyte och erfarenhetsspridning kring klagomålen. IVO arbetar sedan tidigare med dialogmöten och bedömer att den här typen av verktyg kan bidra till lärande och till långvariga, väl förankrade förbättringsåtgärder i verksamheter.

 

- Synpunkter och klagomål måste i ökad omfattning användas som en kunskapskälla och drivkraft i verksamhetsutvecklingen inom vården, säger Janna Kokko, utredare på avdelningen för analys och utveckling.

 

I uppdraget ingår också att ta fram en modell för att kategorisera klagomålen som är enhetlig för IVO och patientnämnderna, och som är utformad så att det är möjligt för vårdgivare att också använda den. Kategorier innehåller bland annat sådana som baseras på patientlagens (2014:821) bestämmelser.