Bristen på fasta läkare inom primärvården kan vara en fara för patientsäkerheten

2016 okt 12

Nyheter

Fyra vårdpersonal poserar leende.

IVO har granskat 21 vårdcentraler i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Samtliga landsting har fått krav på åtgärd, särskilt vad gäller att stärka bemanningen av fasta läkare på kort och lång sikt. Erfarenheter visar att problematiken är nationell.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) publicerar idag en rapport som utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv belyser användandet av hyrläkare inom offentligt driven primärvård. Samtliga landsting hade vid inspektionstillfället läkarvakanser inom primärvården och använder sig regelbundet av hyrläkare.

 

Primärvården har en nyckelroll inom hälso- och sjukvården och ska stå för kontinuitet och samordning i mötet mellan patienter och hälso- och sjukvården. Landstingens beroende av bemanningsföretag och bristande läkarkontinuitet påverkar dock primärvårdens vårdkvalitet, patientsäkerhet, arbets-förhållanden och kostnader negativt. I rapporten har IVO identifierat några av de brister som kan innebära patientsäkerhetsrisker inom primärvården i och med nuvarande situation:

  • hög personalomsättning medför sämre kontinuitet inom vården, vilket i sin tur innebär att patienter riskerar att hamna mellan stolarna
  • det saknas systematisk egenkontroll vid vårdcentralerna, vilket kan leda till att brister i primärvården, t.ex. vad gäller hyrläkarnas insatser, inte uppmärksammas
  • bristen på fasta läkare gör att övrig personal får ett utökat ansvarsområde och stressig arbetssituation, vilket kan leda till att hyrläkare inte får det stöd som de behöver eller den introduktion som krävs för ett patientsäkert arbete
  • IVO får inte i tillräcklig utsträckning kännedom om legitimerad personal som inte fungerat tillfredsställande, och som i vissa fall har bedömts vara en fara för patientsäkerheten.

 

Att det saknas specialister inom allmänmedicin är bekymmersamt, men minskar inte landstingens ansvar att säkerställa att de offentligt drivna vårdcentralerna ges förutsättningar att arbeta på ett patientsäkert sätt.

 

- Landstingen måste stärka sin förmåga att hantera den komplexa situation som omfattande läkarvakanser innebär, säger inspektör Karin Dahlberg.

 

Rapportens slutsatser är oroande och därför kommer IVO att under 2017 följa upp primärvårdens förutsättningar i ytterligare tillsyner. Det pågår också för närvarande en rikstäckande tillsyn inom IVO där tillsynen särskilt fokuserar på systematiskt förbättringsarbete i primärvården.

 

Landstingen som har granskats är Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro.