Brister på psykiatriska akutmottagningar medför ökad risk för patientsäkerheten

2016 feb 29

Nyheter

IVO har granskat samtliga psykiatriska akutmottagningar i Uppsala-Örebro hälso- och sjukvårdsregion.

Vårdgivarna måste ta ett större ansvar för att säkerställa ledning, styrning och bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Erfarenheter från andra delar av Sverige gör att problematiken i vissa delar är nationell. 

 

I rapporten har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) identifierat brister som medför en ökad risk för att vården blir mindre säker och mindre jämlik för de patienter som söker för akuta psykiatriska besvär. Det är framförallt följande brister som identifierats:  

 

- Kunskapsnivån hos personalen som möter patienten i telefonrådgivningen och på akutmottagningen varierar mellan och inom mottagningarna.

- Olika uppfattningar kring vem som ska göra en första bedömning av patienten. 

- Dokumentationen vid rådgivnings- och ankomstsamtal varierar mellan och inom mottagningarna. 

- Ansvarsfördelningen mellan primärjour och bakjour. 

- Det får inte vara olika bedömningar och hantering utifrån vem som möter patienten. Den första bedömningen kan vara avgörande för fortsatt vård och behandling, säger inspektör Håkan Hult.

 

I en del fall kände ledningen till ovan nämnda brister, men hade inte närmare analyserat och åtgärdat dem. I andra fall fick ledningen kännedom om dem i samband med IVO:s återföring av inspektionsresultaten. IVO anser därför att det finns svagheter i den dagliga ledningen och styrningen av verksamheterna. Verksamhetsansvariga måste veta hur verksamhetens vardag ser ut, ha patienten i fokus och agera när det behövs. 

 

Det saknas också systematiska uppföljningar – egenkontroll - i tillräcklig omfattning för att motverka patientsäkerhetsrisker och främja en god vård i arbetet på de psykiatriska akutmottagningarna. 

 

- Patienter på psykiatriska mottagningar är utsatta. Verksamheten måste bedriva ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Tyvärr bekräftar den här tillsynen en nationell bild av bristande kvalitet, menar generaldirektör Gunilla Hult Backlund.

 

Fakta
Vid inspektioner intervjuades skötare, sjuksköterskor och läkare. Inspektionerna innehöll även möten med verksamhetsledningarna för återföring och dialog. Sammanlagt intervjuades 47 personer. Ytterligare 29 personer deltog vid återföringen av resultat. Därutöver granskades patientjournaler och styrande dokument.