Dialog med organisationer ger medskick till IVO:s arbete

2016 okt 06

Nyheter

I slutet av september genomförde IVO två olika dialogforum. Först ut var organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare. Därefter följde organisationer som företräder patienter, brukare och/eller anhöriga.

Dialogforum är generaldirektör Gunilla Hult Backlunds sätt att samlat möta omvärldsintressenter och föra dialog om IVO:s arbete. Båda dialogforumen inleddes med att generaldirektören redogjorde för vad som är aktuellt på IVO. Hon berättade bl.a. om myndighetens budgetläge utifrån förslagen i budgetpropositionen för 2017, om myndighetens strategiska utvecklingsarbete och om regeringens tillitsdelegation, där Gunilla Hult Backlund är en av tre ledamöter. 

 

Dialogforum med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare
På dialogforumet med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare ägnades resten av tiden åt att diskutera tillståndsprövning. Medarbetare från IVO berättade bl.a. om implementeringen av den tillståndspolicy som IVO nyligen har beslutat, om utvecklingen av arbetet med lämplighetsprövning och om den e-tjänst för ansökan om tillstånd som är på gång. Mötesdeltagarna såg mycket positivt på det utvecklingsarbete som pågår och menade att myndigheten är på väg åt ”rätt håll”.

 

Dialogforum med organisationer som företräder patienter, brukare och/eller anhöriga
På dialogforumet med organisationer som företräder patienter, brukare och/eller anhöriga informerade IVO om hur panoramat av klagomål ser ut inom hälso- och sjukvårdsområdet. Mötesdeltagarna fick se statistik både över de klagomål som hanteras av IVO och de som hanteras av landstingens patientnämnder. IVO visade även statistik över tipsen och frågorna som inkommer till myndighetens upplysningstjänst och betonade att även de tips som lämnas till upplysningstjänsten utgör ett underlag för tillsynens riskbedömning och val av tillsynsobjekt. Mötesdeltagarna kände till stor del igen sig i den bild IVO presenterade av vad klagomålen handlar om.

 

Dialogmötet innehöll även två diskussionspass.  Ett pass handlade om dagens vård och omsorg för äldre. Samtalet rörde bl.a. bemanning på särskilda boenden för äldre och omhändertagandet av äldre på akutmottagningar. Det andra diskussionspasset handlade om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre psykiatrisk vård. Frågorna som mötesdeltagarna tog upp under detta pass handlade i huvudsak om brist på samordning och kompetens i vården. Det är områden som också IVO identifierat i sin riskanalys.

 

Vid utvärderingen som avslutade båda dialogforumen var det tydligt att mötesformen uppskattas av organisationerna.

 

- Det är väldigt roligt att höra att organisationerna sätter värde på dialogen med IVO, kommenterar generaldirektör Gunilla Hult Backlund. Likaså sätter vi från IVO:s sida stort värde på de medskick vi får av organisationerna i de frågor vi tar upp på dialogforumen.