Effekten av lex Maria och lex Sarah-anmälningar behöver följas upp

2016 maj 30

Nyheter

Olika handverktyg

Granskade verksamheter måste i högre utsträckning bli bättre på att följa upp anmälningarna, för att på så vis kunna lära sig av det egna arbetet. Närmare en tredjedel av verksamheterna har inte följt upp åtgärderna, på något sätt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i en rapport följt upp 95 anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah, där syftet var att följa upp om åtgärder som redovisats till IVO har vidtagits och fått avsedd effekt på verksamhetens kvalitet och säkerhet.

 

Resultatet pekar på att det finns ett engagemang och att många åtgärder vidtas för att förbättra vård och omsorg. Det finns ändå utmaningar som ansvariga behöver fokusera på, som exempel kan nämnas att:

  • Inom den somatiska specialistsjukvården genomförs 67 procent av åtgärderna fullt ut. För åtgärder kopplade till lex Maria inom kommunal hälso- och sjukvård är motsvarande andel 76 procent.
  • Var tionde, till IVO redovisad, åtgärd inom den somatiska specialistsjukvården och kommunal hälso- och sjukvård vidtas inte.
  • Åtgärder kopplade till en lex Sarah genomförs i hög utsträckning. Men IVO menar att ansvariga måste blir bättre på att identifiera åtgärder på organisatorisk nivå.

 

Det framgår också att verksamheterna inte fullt ut vidtar åtgärder som anses ge den effekt som avsågs. De vanligast förekommande åtgärderna, oavsett om det är en anmälan enligt lex Maria eller lex Sarah, kan kopplas till processer, rutiner och riktlinjer. Det kan t.ex. handla om att ta fram nya rutiner och riktlinjer. IVO anser att ansvariga inte ska utgå från att lösa problem med att i första hand skapa nya skriftliga rutiner eller riktlinjer. Om ett nytt styrdokument behövs, är en bra grundregel att bara skapa ett sådant om det ersätter ett eller flera dokument.

 

Skillnader mellan anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah-anmälningar

Av resultatet i rapporten framgår samtidigt att en majoritet av ansvariga inom de granskade verksamheterna anser, att anmälningar enligt lex Maria bidrar till en ökad patientsäkerhet.

– De ansvariga menar att anmälningarna bidrar till ett lärande och att en lex Maria ger mer tyngd åt den interna utredningen. Däremot uppfattar inte lika stor andel av de som ansvarar för anmälningar enligt lex Sarah att den typen av anmälningar bidrar till en ökad kvalitet, säger utredare Sofia Palmér.

 

Bättre uppföljning och analys behövs

IVO anser att huvudmän och vårdgivare i tidigt skede bör analysera vilka effekter man önskar nå av vidtagna åtgärder, vilka hinder som kan komma att uppstå i genomförandet samt i möjligaste mån ta fram förslag på hur dessa hinder ska undanröjas. Det i sin tur kräver ett aktivt och medvetet arbete med att lära av egna utredningar och åtgärder.  

 

Även IVO kan bli bättre på att bedöma sannolikt resultat av olika åtgärder, menar Sofia Palmér: 

– Om ansvariga för verksamheterna och IVO blir bättre på att identifiera vilka enskilda åtgärder som får avsedd effekt, samt att granska hur kombinationer och kedjor av åtgärder får den effekt som avses, kommer lex Maria-anmälningar i ännu högre utsträckning kunna bidra till en patientsäker hälso- och sjukvård. På samma sätt kan lex Sarah-anmälningar i högre utsträckning bidra till en ökad kvalitet inom socialtjänsten, säger Sofia Palmér.

 

Fakta 
Vid tillsynen följdes 441 åtgärder upp, fördelade på 95 verksamheter. Ärendena fördelar sig enligt följande:

  • 42 lex Maria-anmälningar inom somatisk specialistsjukvård
  • 16 lex Maria-anmälningar inom kommunal hälso- och sjukvård 
  • 37 lex Sarah-anmälningar inom omsorg av äldre

 

Samtliga huvudmän har fått beslut från IVO, något enstaka ärende har resulterat i krav på åtgärder i tillsynad verksamhet. Till grund för besluten finns genomförda inspektioner med strukturerade intervjuer med personal och ansvariga för verksamheterna.