Enligt IVO finns ingen ovillkorlig rätt att få viss kost serverad på HVB

2016 apr 14

Nyheter

IVO har fattat beslut i ett tillsynsärende rörande skyldigheten för ett hem för vård eller boende (HVB) att servera halalslaktat kött. Det finns enligt IVO inte någon ovillkorlig rätt att få en viss kost serverad på HVB.

Det finns enligt IVO inte någon ovillkorlig rätt att få en viss kost serverad på HVB. Att äta kött är inte en förutsättning för att en person ska få i sig alla de näringsämnen som behövs. Det har framkommit att verksamheten erbjuder näringsmässigt godtagbara alternativ till halalslaktat kött. Det förhållandet att halalslaktat kött inte serveras kan inte heller anses inskränka någons rätt att utöva sin religion. Då det i verksamheten finns möjlighet att äta näringsmässigt godtagbar mat i tillräcklig omfattning så anser IVO att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas på den. Det framhölls särskilt i beslutet att verksamheten gör ungdomarna delaktiga i fråga om vilken mat som serveras.

 

Enligt IVO är det viktigt att ungdomarna som placerats på HVB har möjlighet att påverka sin tillvaro och att de ges reellt inflytande över vardagliga frågor. För att den enskilde ungdomens vistelse vid boendet ska upplevas som meningsfull kan det vara betydelsefullt att ibland få äta den mat man har önskemål om.