Gemensamma planer och uppföljningar är viktigt i samverkan kring patienter och brukare

2016 dec 13

Nyheter

IVO har sammanställt resultaten från tre projekt inom riskbaserad tillsyn som visar att gemensamma planer och utvärderingar av samverkan behöver förbättras för att patienter och brukare ska få en god vård och omsorg.

De tillsynade projekten har resulterat i nedanstående sammanställningar om samverkan för patienter och brukares välbefinnande inom:

  • Barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten
  • Missbruks och –beroendevården
  • Äldre med behov från hemtjänst, hemsjukvård och primärvård.

 

SIP borde användas oftare

Samordnad Individuell Plan (SIP) är något som IVO kan konstatera inte används i den utsträckning som det finns behov av. En SIP är till fördel både för den enskilda och för verksamheterna. Inom samverkan mellan BUP och socialtjänsten användes SIP, men i de andra två projekten var SIP:arna sällsynta. Istället kunde andra former av planer finnas eller inga planer alls.

 

Egenkontrollen över samverkan mellan verksamheter behöver bli bättre

Hur verksamheterna själva utvärderar och kontrollerar kvaliteten på det arbete de bedriver, så kallad egenkontroll, var också något som IVO tittade på i de tre projekten. Det visade sig att egenkontrollen oftast inte omfattade kvaliteten på samarbeten med andra verksamheter. Mer egenkontroll över hur verksamheternas samverkan fungerar behövs för att se till att patienter och brukare får en god vård och omsorg.

 

En fungerande samverkan effektiviserar arbetet för verksamheterna

När samverkan inte fungerar mellan verksamheter som arbetar med vård och omsorg, riskerar den enskilde att hamna mellan stolarna och kan ofta hamna i ett vakuum där ingen verksamhet tycker sig bära ansvaret. När verksamheter samverkar på ett fungerande sätt leder det till att ansvarsförhållanden blir tydligare för samtliga och det minskar även onödigt lidande för individen och merarbete för verksamheterna.