Granskning av Region Skånes IT-verksamhet efter driftstörning

2016 apr 14

Nyheter

IVO har granskat Region Skånes ledningssystem för hälso- och sjukvårdens IT-nätverk. Bakgrunden till tillsynen är driftstörningar. Region Skåne har nu redovisat åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden.

IVO har, mot bakgrund av vad som framkommit från två tidigare lex Maria-anmälningar från Region Skåne, genomfört en egeninitierad tillsyn av regionens ledningssystem kring hälso- och sjukvårdens IT-nätverk. De båda lex Maria-anmälningarna handlade om en driftstörning i IT-nätverket som inträffade den 26 februari 2015.

 

Driftstörningen ledde till flera allvarliga problem med bland annat bristande tillgång till journalsystem. Händelsen berodde på en tillfällig överbelastning i nätverket. Eftersom driften av nätverket sköts av en entreprenör har tillsynen delvis handlat om hur samverkan och informationsöverföring sker mellan regionen och entreprenören.

 

Granskningen har haft huvudfokus på

  • Vilka konkreta åtgärder som vidtagits hos vårdgivaren och entreprenören med anledning av problemen med överbelastning av IT-nätverket.
  • Hur ledningssystemet kring IT-nätverket är uppbyggt och tillämpas,
    bl. a. hur samverkan mellan förvaltningen Medicinsk Service och entreprenören sker.
  • Hur vårdgivarens ledningssystem säkerställer att uppgraderingar mm sker på ett sätt som minimerar risken för att de medicinska verksamheterna drabbas av problem med otillgängliga journalsystem till följd av överbelastning av IT-nätverket.
  • Dokumenterade egenkontroller och efterlevnad av driftrutiner.
  • Hur vårdgivaren har delegerat ansvaret för att endast säkra och ändamålsenliga medicintekniska produkter, såsom digitala journalsystem, används i vården.

 

Vårdgivaren och entreprenören har, skriftligen och i samband med en inspektion, bland annat redovisat vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att undvika liknande händelser i framtiden. IVO har bedömt att ledningssystemet uppfyller de lagstadgade kraven efter att de planerade åtgärderna genomförts, och ska följa upp ärendet vid en kommande tillsyn.