Gunilla Hult Backlund ledamot i delegation för Tillit i styrning

2016 jun 21

Nyheter

Gunilla Hult Backlund

Regeringen har i dag tillsatt en delegation för att vidareutveckla en tillitsfull styrning av den svenska förvaltningen. Gunilla Hult Backlund är en av tre ledamöter och arbetet kommer att pågå under två år.

- Uppdraget ligger helt i linje med den utveckling jag och övriga ledningen på IVO driver. Jag ser uppgiften som hedrande och som ett kvitto på att regeringen ser att IVO:s arbete kan bidra till tillitsfull styrning - inte bara inom vården och omsorgen utan även samhället i övrigt, säger Gunilla Hult Backlund.

 

Regeringen har i budgetpropositionen uttalat att det behövs utvecklade former för styrning och uppföljning som balanserar behovet av kontroll med förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.  Delegationen ska bland annat analysera den statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens verksamhetsutveckling och om möjligt föreslå hur tillsynen kan bidra ytterligare.

- IVO har redan slagit fast att vår tillsyn ska bidra till verksamheternas utveckling. Genom delegationens arbete kommer vi och andra tillsynsmyndigheter få ett stöd i hur det kan göras mest effektivt, konstaterar Gunilla Hult Backlund.

 

Från direktivet framgår att delegationen inom ramen för befintliga regelverk ska genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling inom kommunal verksamhet. Men även projekt som omfattar hela styrkedjan – från nationell nivå till genomförande i kommuner och landsting. Projekten ska följas av forskare. Det huvudsakliga syftet är att vidareutveckla en rättssäker och effektiv förvaltning.

 

Delegationen ska även bidra till samarbete mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting för en effektivare, mer tillitsbaserad och mindre administrativt belastande styrning.

- Inom IVO brukar vi ju prata om att styrningen av vården och omsorgen ska stödja och inte störa. Det känns förstås väldigt bra och spännande att den inriktningen finns med redan i kommittédirektivet, konstaterar Gunilla Hult Backlund.

 

Ett annat resultat av delegationens arbete kommer att vara en analys av olika ersättningsmodeller och se hur de kan främja kvalitet och effektivitet.

 

Delegationen som leds av Laura Hartman, Kommissionen för jämlik hälsa, ska pågå under två år framåt. Den del som handlar om ersättningsmodeller ska redovisas efter ett år. Förutom Gunilla och Laura Hartman är även landstingspolitikern Emil Broberg (V) från Linköping med i delegationen. Till sitt förfogande kommer de att ha ett kansli. 

 

Läs kommittédirektivet i sin helhet >>