IVO förelägger Gnesta kommun för brister inom den kommunala hälso-och sjukvården

2016 feb 17

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg har bland annat konstaterat långvariga och allvarliga brister i samverkan mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. IVO förelägger därför vuxen- och omsorgsnämnden, att vid ett vite av 600 000 kronor, vidta åtgärder.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), har under en längre tid granskat vården och omsorgen i Gnesta kommun och funnit stora brister i samverkan mellan kommunens sjuksköterskor och övrig personal inom vård och omsorg.

 

IVO har tidigare ställt krav på åtgärder. Nämnden har redovisat att åtgärder har vidtagits men vid uppföljande inspektioner har IVO konstaterat att de redovisade åtgärderna inte fått avsedd effekt.

 

Med anledning av detta gör IVO bedömningen att det finns allvarliga brister i hur nämnden leder, planerar och kontrollerar att den hälso- och sjukvård som bedrivs leder till att kravet på god vård uppfylls. Dessutom saknas ett systematiskt sätt att arbeta med riskanalyser.

 

– Vi bedömer att brister i samverkan mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal är en allvarlig patientsäkerhetsrisk, säger enhetschefen Anna Karin Nyqvist.

 

Beslutet

Beslutet innebär att IVO förelägger Vuxen- och omsorgsnämnden i Gnesta kommun att vid ett vite av 600 000 kronor senast den 1 juni 2016 ska inkomma med en redovisning av åtgärder eller planerade åtgärder för att:

  1. Inom nämndens ansvarsområde säkerställa en strukturerad och kontinuerlig samverkan mellan
    • sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i hemtjänsten,
    • sjuksköterskor och omvårdnadspersonal vid särskilt boende för äldre, samt
    • sjuksköterskor och personal vid bostäder med särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.
  2. Säkerställa att nämnden systematiskt och kontinuerligt arbetar med riskanalyser inom den kommunala hälso- och sjukvården för att förebygga brister i verksamhetens kvalitet.
  3. Säkerställa att nämnden kontinuerligt följer upp att de personer som är föremål för kommunal hälso- och sjukvård får en omsorgsfull och sakkunnig vård av god kvalitet.