IVO inleder utvärdering när SVT granskar

2016 mar 30

Nyheter

IVO har inlett en utvärdering av hur myndigheten handlägger tillsynsärenden som rör berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Den avser bl. a. underrättelser  från annat land. IVO har även åter öppnat ett ärende som inte tidigare utretts tillräckligt.

Varje år får IVO underrättelser från de andra nordiska länderna om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med svensk legitimation som tilldelats någon form av begränsning.  Förra året rörde det sig om drygt 60 individer. Underrättelserna är en viktig informationskälla i myndighetens tillsyn av läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade yrkesgrupper i sjukvården. Nu har TV-programmet Uppdrag Granskning visat på brister i IVO:s handläggning.

- Vi värdesätter att vi blivit uppmärksammade på att vår handläggning av dessa ärenden inte varit enhetlig, säger IVO:s chefsjurist Linda Almqvist. Som statlig myndighet ska vi tåla att media undersöker hur vi sköter vårt uppdrag. Och visar det sig att vi behöver förbättra oss så ska vi naturligtvis göra det. 

- Det är dock viktigt för alla patienter i sjukvården att veta att bristerna handlar om formfrågor, inte om hur IVO bedömt konkreta patientsäkerhetsrisker, betonar hon.

 

Underrättelserna som IVO får från annat land rör på olika sätt behörigheter och legitimationer. Det kan exempelvis handla om att en legitimation helt återkallats, permanent eller temporärt, eller att en läkare fått begränsad förskrivningsrätt av läkemedel. Det kan också vara en individ som själv begärt återkallelse eller begränsning. Ibland handlar underrättelsen om att någon fått tillbaka sin behörighet.

- Bara för att IVO fått en underrättelse betyder inte det att det alltid finns anledning till åtgärd, förklarar Linda Almqvist.

 

Ny rutin för underrättelser

För närvarande är det så att IVO ska ansöka om återkallelse av svensk sekundärlegitimation om en utländsk primärlegitimation har återkallats. I övriga fall krävs att personen är verksam i Sverige för att IVO ska kunna utöva sitt tillsynsansvar.

- Om det inte finns folkbokföringsadress eller annan information om att vederbörande arbetar i svensk sjukvård, varken kan eller ska IVO göra något, konstaterar Linda Almqvist.

När IVO bildades 2013 valde myndigheten att låta de olika avdelningarna avgöra hur dessa underrättelser skulle diarieföras och hanteras. Det IVO nu har gjort är att genom en gemensam rutin säkerställa att alla tillsynsavdelningar hanterar underrättelserna om behörighetsinskränkningar på samma enhetliga sätt. 

 

Intern utvärdering  

Förutom den nya rutinen har IVO inlett en intern utvärdering för att kontrollera att handläggningen i ett antal ärenden.

– Vi kommer att slumpmässigt välja ut ett antal ärenden, från olika delar av landet. Vi måste med rimlig säkerhet kunna säkerställa att de konstaterade bristerna inte förekommer systematiskt, förklarar Linda Almqvist, som är den som ska genomföra utvärderingen.

 

Nytt ärende

IVO har också uppmärksammats på att ett specifikt tillsynsärende inte utretts så noggrant som det borde.

-Vi har inte gjort vårt yttersta för att utreda ärendet. Beslutet har brister och därför har vi öppnat ett nytt ärende, förklarar Linda Almqvist. Vi måste givetvis ha en hög kvalitet i alla våra utredningar.

– Vi välkomnar självklart information som uppmärksammar oss på kvalitetsbrister i vår tillsyn och förbättringsmöjligheter i handläggningsrutinerna, oavsett var informationen kommer från, avslutar avdelningschef Thomas Mehralizade.