IVO konstaterar patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsexpediering

2016 okt 03

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat läkemedelshanteringen vid några apotek i Göteborg med omnejd och då kunnat konstatera allvarliga risker.

Apoteken har en samhällsviktig funktion för ett betydande antal människor. Därför är det av stor vikt att personalen arbetar i överensstämmelse med lagar och föreskrifter.

 

I IVO:s ärenden har receptbelagda läkemedel expedierats vid några apotek utan korrekta underlag. All legitimerad apotekspersonal har i sitt arbete tillgång till sådana uppgifter som möjliggör skapande av falska expeditionsunderlag. Det är svårt för både apotek och hälso- och sjukvårdsverksamheter att upp­täcka oegentligheterna. Kostnad­erna för de läkemedel som lämnats ut på felaktiga grunder uppgår till betydande belopp. Dessa kostnader har bland andra belastat Västra Göta­landsregionen från 2014 fram till våren 2016. IVO:s utredning har inte påvisat skada för någon enskild patient, varken i vårdkontakt eller i ekonomiskt avseende.

 

IVO ser mycket allvarligt på de patientsäkerhetsrisker som följer av att läkemedel på detta sätt kan hamna i orätta händer. IVO har anmält tre yrkesutövare på apotek till åtal. Utredning av deras legiti­mationer fortsätter på IVO.

 

Eftersom det kan finnas risk för att samma agerande förekommer på andra apotek i landet har IVO valt att informera om tillsynen, trots att handläggning av ärendena ännu pågår. IVO har nyligen haft dialog­möten med företrädare för berörda myndigheter och intresseorganisationer i syfte att informera och initiera ett arbete kring förebyggande åtgärder. Samtliga deltagare har visat stort engagemang för de problemställningar som aktualiserats genom IVO:s iakttagelser. Under IVO:s handläggning har också kontinuerlig kontakt hållits med berörda före­trädare för Västra Götalandsregionen.