IVO ser allvarliga brister på Helsingborgs lasarett

2016 jun 07

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att Region Skåne inte har kunnat upprätthålla patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett. För detta får vårdgivaren kritik.

Vårdgivaren har vid ett flertal tillfällen under 2015 och 2016 anmält allvarliga vårdskador till IVO enligt lex Maria. Vårdgivaren har i sina egna analyser angett vårdplatsbrist som orsak. Därför har IVO gjort en s.k. verksamhetstillsyn vid Helsingborgs lasarett där vårdplatsbristen stått i fokus.


IVO avslutar nu granskningen och bedömer att det har funnits betydande brister i hur vårdgivaren styrt och lett verksamheten vid Helsingborgs lasarett. Det har t ex varit oklart vem som har haft rätt att skriva in patienter på specialistavdelningar.

- Trots detta har vårdgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder, berättar Eva Hansson, ansvarig enhetschef på IVO.

Vårdgivaren har också brustit i att genomföra riskanalyser inför ombyggnaden av Helsingborgs lasarett. Ombyggnaden har lett till färre vårdplatser, något som skulle lösas med fler vårdplatser i Landskrona och Ängelholm. Vårdgivaren har inte heller analyserat riskerna med att flytta patienter mellan olika sjukhus.

IVO bedömer slutligen att medelvårdtiden på akutmottagningen är fortsatt orimligt lång. I genomsnitt hittills 2016 har patienter vårdats 23 timmar på akutmottagningen innan de lagts in på en vårdavdelning. Detta är en ökning jämfört med förra året då medelvårdtiden var 19 timmar.

- Vi bedömer sammanfattningsvis att patientsäkerheten inte alltid har gått att upprätthålla på Helsingborgs lasarett, säger Eva Hansson.

IVO kommer att följa upp bristerna vid en ny granskning.