IVO värd för möte med tillsynsorganisationer i Europa

2016 sep 30

Nyheter

Det europeiska samarbetet för tillsyn inom vård och omsorg, EPSO, har förlagt sitt 22:a möte i Stockholm med IVO som värd. 47 deltagare från 18 organisationer och 13 länder deltar för att diskutera gemensamma frågor inom tillsynen.

Konferensen hölls den 29-30 september i Stockholm. Under konferensen delades erfarenheter kring frågor som till exempel patient- och brukarmedverkan, transparens kring fel i vården, e-hälsa och hur man arbetar med riskbaserad tillsyn.

 

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på IVO, hälsade deltagarna välkomna.

- Det är viktigt att vården utvecklas med fokus på det som verkligen har betydelse för patienten. Där har tillsynsmyndigheterna en viktig roll att skapa dialog och vara en del av lösningen, som en katalysator. IVO:s sätt att arbeta med dialog med både politiska ledningar och verksamheter samt med patienter och brukare är något vi kunde dela med oss av till övriga länder, berättar Gunilla Hult Backlund.

 

EPSO:s arbete i Europa växer, berättar Jooske Vos, generalsekreterare för EPSO med säte i Nederländerna.  Det är hittills det enda partnerskapet för tillsynande organisationer som binder samman dem på ett praktiskt sätt.

 

EPSO leder och utvecklar de möten som hålls runt om i Europa och värdskapet roterar mellan medlemsorganisationerna.

 

- Alla medlemsländers arbete hakar i varandra där syftet är att dela erfarenheter kring gemensamma frågor i arbetsgrupper. IVO lyfte  t ex  patient- och brukardeltagande i tillsynen och där det nu finns en arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan. Det är också viktigt att arbetet drivs vidare mellan mötena för att utvecklingen ska gå framåt, avslutar Jooske Vos.

 

Fakta

Mötet har  tyngdpunkt på diskussion och erfarenhetsutbyte. Tillfälliga arbetsgrupper bildas för särskilda ämnen där de konkreta resultaten tas fram. Varje år hålls två möten och värdskapet cirkulerar mellan medlemmarna. EPSO står för European Partnership for Supervisory Organizations in Health Services and Social Care.