IVO: Viktigt kontrollera och följa upp luftkvalitet i operationsmiljöer

2016 sep 20

Nyheter

För två år sedan ökade antalet infektioner efter ryggoperationer på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Flera av de 18 drabbade patienterna fick opereras på nytt. Lex Mariautredningen visar på allvarliga brister i kontrollen av luften i operationssalarna.

Vårdgivarens utredning visade bland annat att det förekommit tekniska brister i ventilationen i de operationssalar som använts. Bristerna var kända av Regionservice, som är Region Skånes driftorganisation, men de hade inte kommunicerats vidare till de medicinskt ansvariga vid klinikerna som använder lokalerna.


Oklar ansvarsfördelning
Under Region Skånes fortsatta utredning framkom att det var oklart vem som hade ansvar för kontroll och uppföljning av sjukhusets operationsmiljöer. Det fanns inga aktuella avtal för hur underhållet av operationssalarna skulle gå till. Vårdgivaren granskade också hur ventilations- och hygienkontroller dokumenterades på operationsavdelningarna. Det visade sig att kontrollen av majoriteten av operationssalarna på SUS skett oregelbundet.

- Sjukhuset saknade övergripande rutiner både för hur bland annat ventilation och partikelmätningar i operationsmiljöerna skulle genomföras och hur de skulle dokumenteras. Det är sannolikt att liknande problem kan finnas på många andra sjukhus, säger Adam Holmström, inspektör vid IVO avd syd.


Avtal om samverkan
Region Skåne har planerat för och vidtagit flera tekniska åtgärder. Man har också fastställt vilka gränsvärden och vilken teknisk standard som ska tillämpas inom området. Sjukhuset har också skrivit ett avtal med Regionservice om samverkan, drift, underhåll och avvikelsehantering inom det aktuella området.

IVO har bedömt att vårdgivaren numera har ett ledningssystem som gör det möjligt att sjukhusets operationsmiljöer kontrolleras och följs upp på ett bra sätt.