Kammarrätten ger IVO rätt i frågan om larm på HVB

2016 mar 08

Nyheter

Kammarrätten har avgjort frågan om larm på HVB. Domen går på IVO:s linje om att larm endast får användas på enskilda barns rum om verksamheten har gjort en individuell bedömning av barnets behov och inhämtat samtycke från barnet och vårdnadshavaren.

Bakgrunden till att frågan om larm prövats både i Förvaltningsrätten och i Kammarrätten i Jönköping är att IVO vid en inspektion på Oasen ungdomscenter i Aneby 2013 fann att det fanns larm på fönster och dörrar i samtliga barns rum. Det visade sig att verksamheten inte hade gjort en individuell bedömning för varje barns behov av åtgärden och inte heller inhämtat samtycke från den unge, vårdnadshavaren eller socialtjänsten. 

 

IVO förelade verksamheten att åtgärda bristerna med ett vite på 500 000 kronor. Verksamheten överklagade föreläggandet till förvaltningsrätten. Då förvaltningsrätten delade IVO:s bedömning överklagade verksamheten domen som nu har prövats i kammarrätten. Även kammarrätten går på IVO:s linje men har halverat vitesbeloppet. 

 

Domen från kammarrätten har inte vunnit laga kraft, men ger en vägledning i fråga om hur larm får användas på HVB. Oasen ungdomshem har till den 1 juni 2016 på sig att vidta åtgärder annars kan verksamheten bli tvungen att betala 250 000 kronor i vite .