Linköpings kommun måste ändra sin handläggning av socialtjänstinsatser

2016 maj 11

Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att individuella socialtjänstinsatser ska utredas och bedömas av kommunens biståndshandläggare. Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) förelägganden mot Linköpings kommun har i och med detta vunnit laga kraft.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att de inte beviljar prövningstillstånd för Linköpings kommun och hänvisar till kammarrättens tidigare domar. Besluten innebär att Linköpings kommun inte kan erbjuda sina invånare individuella insatser i form av service utan individuell prövning. Kommunen måste ändra sitt sätt att handlägga dessa insatser, så att varje brukare får sina behov utredda och bedömda av kommunens biståndshandläggare. Kommunen måste även följa lagens krav på att följa upp och dokumentera beviljade insatser.

- För brukarna i Linköpings kommun och i andra kommuner som tagit efter Linköpings modell betyder det att de nu får en mer rättssäker handläggning och större möjligheter att få sina behov av stöd utredda och tillgodosedda, säger Michaela Hecht Gunnarsson som är inspektör på IVO.

Domarna rör hemtjänstinsatser för äldre och stöd i boendet för personer med psykiska funktionsnedsättningar, men kan även appliceras på andra områden inom socialtjänsten. Linköpings kommun ska senast den 5 september redovisa för IVO vilka åtgärder de genomfört som rör de båda föreläggandena. Om kraven inte uppfylls, riskerar kommunen viten på två miljoner kronor.